Dimitrios Kalantzis

About Dimitrios Kalantzis

Dimitrios Kalantzis is the managing editor of The Daily Journal, a daily newspaper in Kankakee, Illinois.